ANG PAGGAMIT NG MGA TIWALAG SA ISAIAS 1:8-9 AY LALONG NAGPAPATUNAY NG KANILANG PAGTALIKOD SA ARAL NG DIYOS NA ITINURO NG SUGO AT NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO

 

Pinalalakas ng mga itiniwalag sa Iglesia ang loob ng kapuwa nila tiwalag sa paraang gumagamit din sila ng talata ng Biblia. Itinuturo nilang sila raw ang katuparan ng sinasabi sa Isaias 1:8-9 na “napakaunting nalabi” sa anak na babae ng Sion. Ganito ang nakasulat sa nasabing talata:

“At ang anak na babae ng Sion ay naiwang parang balag sa isang ubasan, parang pahingahan sa halamanan ng mga pepino, parang bayang nakukubkob. 9Kung hindi nagiwan sa atin ng napakakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomorra’ (Isa. 1:8-9).

Ito ang kahayagan ng kapangahasan ng mga tiwalag at pagtalikod sa aral ng Diyos na itinuro ng Sugo, itinaguyod ng kapatid na Erano G. Manalo at patuloy na itinataguyod ng kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo.

Walang aral ang Iglesia na lahat ng banggit sa Biblia na “anak na babae ng sion” ay tumutukoy sa Iglesia Ni Cristo sa mga huling araw na ito kundi mayroon ding tumutukoy sa bayang Israel mismo.

Kung sila (mga tiwalag) ang binabanggit na kakaunting nalabing tunay na kaanib sa tunay na Iglesia, bakit sila nasa labas ng Iglesia? Bakit sila naalis at ang iba ay umalis sa Iglesia? Kung naniniwala silang tunay ang Iglesia Ni Cristo bakit pilit nilang sinisiraan ito at pagtangkaang pagwatak-watakin?

pasugo-1964

Batay sa Pasugo (July 1964 issue), ang hula na nasa Isa. 1:8-9 ay binanggit din ni Apostol Pablo sa Roma 9:29 na ganito ang nakasulat:

“At gaya ng sinabi nang una ni Isaias, Kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, Tayo’y naging katulad sana ng Sodoma, at naging gaya ng Gomorra.”

Ang hulang ito ay natupad na noong unang siglo. Batay din sa paliwanag ni Apostol Pablo, ang “napakakunting nalabi” (Isa. 1:9) na ito rin ang “naiwang isang binhi” (Roma 9:29) ay si Cristo (Gal. 3:16) at ang mga kay Cristo (Gal. 3:29). Sila man noon ay lahing Hudio o Gentil, kapag sila ay kay Cristo, kinikilala silang binhi ni Abraham hindi sa laman kundi sa pangako (Roma 9:8-9).

Sila ang mga natipon kay Cristo o naging kaanib sa Iglesia Ni Cristo (Efe. 1:9-10; Col. 1:18; Roma 16:16). Kahit marami sa bilang si Cristo at ang mga umanib sa Iglesia Niya ngunit sila’y ibinilang na isang binhi sapagkat mula sa dalawa (Cristo bilang ulo, at Iglesia bilang katawan) ay naging isang taong bago (Col. 1:18; Efe. 2:15). Sila ang ipinalit ng Diyos sa Bayang Israel na sumamâ at tumalikod sa Kaniya.

Nalathala ang Pasugo July 1964 issue sa panahon ng Pamamahala ni Kapatid na Eraño G. Manalo. Hindi ito naiiba kundi ito ay pagtataguyod sa pagtuturo sa panahon pa ng Kapatid na Felix Manalo na mababasa naman sa Pasugo Disyembre, 1956 issue (sa panahong ito ay nabubuhay pa ang Kapatid na Felix Manalo). Kaya, ang mga tiwalag ay nagtuturo ng aral na iba sa aral ng Diyos na itinuro ng Sugo at ng kapatid na Eraño Manalo.

pasugo-1956

Pinatutunayan lamang nito na ang mga tiwalag ay wala ng patnubay ng Espiritu Santo kaya hindi man lang natatakot na baguhin ang aral ng Biblia at lumikha ng panibagong doktrina na hindi itinuro ng Sugo. Kailan ba nangyari sa Iglesia na pinayagan ng Sugo at ng Pamamahala na ang itiniwalag sa Iglesia ang nagpaliwanag ng hula ng Biblia?

Ano ang inihahayag nito? Ang mga dating ministro na itiniwalag sa Iglesia dahil sa paglaban sa Pamamahala ay hindi lang pala ang Kapatid na Eduardo V. Manalo ang kanilang tinatalikuran at nilalabanan kundi maging ang pagtuturo ng Sugo at ng Kapatid na Eraño G. Manalo na nakabatay sa aral ng Diyos.

Ang nagtuturo ng iba at bagong doktrina ay NAGTATAYO NG IBANG IGLESIA. HINDI NA SILA TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO.

Kaya isang malaking kapaimbabawan at pandaraya ang sinasabi nilang sila raw ay sumusunod sa Sugo at kay Ka Erdy. Sinasabi nila ito para lamang makakuha ng simpatiya at matupad ang pansarili nilang hangarin. Kaawa-awa ang mga naniniwala sa kanila.

Kaya hindi ang hula sa Isaias 1:9 ang natupad sa kanila kundi ang babala ng mga apostol na:

“Mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo na bantayan ninyo ang mga gumagawa ng pagkakahatihati at naglalagay ng hadlang sa inyong landas, mga aral na labag sa mga aral na tinanggap ninyo. Lumayo kayo sa kanila. Ang mga taong tulad nila ay hindi talagang naglilingkod kay Cristong ating Panginoon, kundi sa sariling kapakinabangan. Dinadaya nila ang mga walang malay sa pamamagitan ng magandang pananalita at pambobola.” (Roma 16:17-18 NPV)

 

 

Advertisements
This entry was posted in FALLEN ANGELS, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s